PERFITIMET E ANTAREVE

Në bashkëpunim me institucionet publike do të mundesohet mbështetje në zgjidhjen e problemeve dhe gjenerimi i zgjidhjeve të qëndrueshme për ankesat e kompanive.
Krijimi i politikave tregtare dhe industiale në shërbim te biznesmeneve, dhe shkëmbime idesh me institucionet përkatëse në lidhje me aplikimet e tyre.
Mbështetje për shkëmbimin e informacionit, forcimin e komunikimit dhe bashkëpunimit midis kompanive, si dhe në të njëjtën kohë ndihma në iniciativat e të tillit lloj.
Dhoma do të kontribuojë në zhvillimin e ambienteve dhe kushteve të përshtatshme për anëtarët në mënyrë që të mundësohohen marrëdhenie tregtare të sigurta dhe fitimprurëse.
Dhoma do të luaj nje rol aktiv në projeket që kanë të bëjnë me promovimin e Shqipërisë dhe Turqisë.
Prezantimi i kompanive anëtare me njera – tjetrën.
Gjetja e klientëvë dhe partnerëve midis anëtarëve të Dhomës.
Pjesëmarrja në mbledhje të ndyshme me tema ekonomike.
Publikime periodike rreth zhvillimeve ekonomike të Turqisë dhe Shqipërisë. Në publikimin në fjalë mund të ketë lajme lidhur edhe me kompanite tuaja.
Shërbime konsulence rreth mundësive të marketingut, kompanive konkurente, çmimeve, rrjeteve te shpërndarjes etj.
Mbështetje për pjesëmarrjet në panairet e të dyja vendeve.
Analiza për sektorë të ndyshëm të ekonomisë.
Mundësi për praktikantë.
Përgatitja e seminarëve të përshtashëm për anëtaret e Dhomës.
Përfitimet nga palët e treta.
Përfitimet nga projekti “Members to Members”.

attso onceliklerimiz